Verwijzing groep 8

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.
Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten.

De Spoorzoeker baseert het advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaal emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Het advies wordt onderbouwd vastgelegd in het OKR van de leerling in Onderwijs Transparant. Tevens wordt een overzicht uit het LOVS als bijlage toegevoegd aan het OKR. Op deze manier hebben alle partijen inzicht in de wijze waarop het basisschooladvies tot stand is gekomen.

De leerlingrapporten van de Centrale Eindtoets zijn in eerste instantie voor de school digitaal beschikbaar via de portal. Daarna ontvangt de school ze ook op papier, zodat ze uitgereikt en besproken kunnen worden met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Wanneer een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht is er sprake van heroverweging van het schooladvies. Dit is verplicht en zal worden overlegd met ouders en / of verzorgers. Maakt een leerling de eindtoets PO minder goed dan verwacht, dan mag de basisschool het advies niet aanpassen.

In dit document wordt met behulp van een stappenplan en tijdspad de opbouw en totstandkoming van het eindadvies onderbouwd.

Opbouw advisering VO op de Spoorzoeker 

 1. Tijdens de eerste rapportage wordt het Voorlopig-advies voor het VO aan de ouders en / of verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk overgedragen. Dit advies komt tot stand uit een overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de directie en de intern begeleider.

  Het Voorlopig-advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  – de resultaten uit het LOVS van groep 6 en 7 (CITO-resultaten M6, E6, M7 en E7).
  – de resultaten / de uitslag van de Entreetoets (afname eind groep 7, vanaf schooljaar 2017-2018 wordt de Entreetoets niet meer afgenomen).
  – de werkhouding en motivatie van de leerlingen uit groep 8.
  – de resultaten / de uitslag van de Drempeltoets (afname begin groep 8).

 2. Eind januari / begin februari zal het Eindadvies voor het VO aan de ouders en / of verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk worden overgedragen. Tevens wordt het Onderwijskundig Rapport met de ouders en / of verzorgers besproken. Ouders tekenen dit rapport en krijgen een exemplaar mee naar huis.

Het Eindadvies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
– het voorlopig advies van de leerlingen
– de ontwikkelingen ten opzichte van het voorlopig advies (n.a.v. de trendanalyse en groepsplannen)
– de resultaten / de uitslag van de m8 Cito-toetsen (afname medio januari)

 1. De Centrale Eindtoets wordt volgens schema afgenomen in groep 8.

      4. Indien de uitslag beschikbaar in de portal van CITO start de procedure heroverweging voor de leerlingen die de toets hoger gemaakt hebben dan verwacht. De directie, intern begeleider en leerkrachten van groep 8 hebben hierover overleg en zullen dit communiceren met de ouders en VO-school.

Stappenplan Advies VO schooljaar

DOD= Digitaal Onderwijs Dossier             OT= Onderwijs Transparant
SEM= Sociaal Emotioneel onderzoek      OKR= Onderwijskundig Rapport

Actie Door
DOD bestand uit Esis B exporteren en importeren in OT Intern begeleider
Aanmaken dossier in OT Leerkrachten
Leerachterstanden bepalen m.b.v. OT* Leerkrachten en Intern begeleider
Aanvragen NIO/NDT (indien nodig) Intern begeleider
Toestemmingsformulieren NIO/NDT ouders Leerkrachten en Intern begeleider
Afname Drempeltoets + opsturen Leerkrachten
Herfstvakantie  
Afname NIO/NDT (indien nodig) Intern begeleider en HCO
Bepalen voorlopig adviezen Leerkrachten groep 6,7 en 8, Intern begeleider en Directie
Voorlopig advies verwerken in bestand Uitstroom Leerkrachten
Bespreken voorlopig advies met ouders tijdens het rapportgesprek Leerkrachten
Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor SEM, aanvragen en toestemming ouders* Intern begeleider
Oefenen met oude Citotoetsen. Tot aan de Centrale Eindtoets. Leerkrachten
Kerstvakantie  
Invullen OKR in OT Leerkrachten + check Intern begeleider
Afname CITO B8 Leerkrachten
DOD import in OT met resultaten CITO B8 Intern begeleider
Adviesgesprekken en uitreiken van definitief advies. Ondertekenen van OKR door ouders. Leerkrachten
Plaatsing van de leerlingen in VO VO scholen
Originele onderzoeksverslagen naar VO school van keuze sturen. Intern begeleider
Afname Centrale Eindtoets Leerkrachten
Heroverweging advies n.a.v. hogere score Eintoets Leerkrachten, Intern begeleider en Directie
BOVO uitwisselingsmarkt Leerkrachten en VO scholen

 

* Leerwegondersteunend onderwijs: leerachterstanden tussen 25 en 50 % op minimaal twee van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen.
Praktijkonderwijs: leerachterstanden >50% op minimaal twee van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen.

* Sociaal-Emotioneel-Onderzoek (SEM): IQ 91-120, op grond van hun sociaal-emotionele ontwikkeling (te denken aan AD(H)D, autisme).