Passend onderwijs


In de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) dragen alle scholen gezamenlijk zorg voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Waar nodig zorgen we voor specifieke ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Op de website van het samenwerkingsverband (https://www.sppoh.nl/voor-ouders ) staat meer informatie over passend onderwijs en staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Onze school heeft een vaste adviseur passend onderwijs vanuit SPPOH. U vindt naam en telefoonnummer van de adviseur via de schoolgegevens bij SPPOH.

Alle scholen hebben zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder zijn/haar kind schriftelijk aanmeldt is ervoor verantwoordelijk om de leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Dit kan in de eigen school of in een andere school van het samenwerkingsverband.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt aangegeven welke extra ondersteuning een school kan bieden. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het ondersteuningsprofiel van onze school.

Het samenwerkingsverband van de regio heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de basisondersteuning is die verwacht mag worden van iedere school. Er wordt ook aangegeven welke ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aanvullend kan worden ingezet. In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke wijze de school extra ondersteuning kan inschakelen en op welke wijze kinderen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het ondersteuningsplan vindt u hier.