Medenzeggenschapsraad

In deze raad zitten 2 ouders en 2 personeelsleden van onze school.

De ouders: Dhr. Alaoui-Mrani (vader van o.a. Dounia groep 8) en Mevr. Ramcharan (moeder van o.a. Rayhan groep 8).

De leerkrachten: Meester Vincent en juf Shirley.

Taken van de MR:
Zij beslist bijvoorbeeld over:

  • De inhoud van het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling,
  • De wijze waarop de ouders bij de school betrokken worden,
  • De wijze waarop de ouderbijdrage gebruikt wordt.

Daarnaast adviseren zij bijvoorbeeld over:

Deelname aan bijzondere onderwijsprojecten, verandering van de religieuze grondslag van de school, verandering van de schoolorganisatie, bijvoorbeeld het werken in niveaugroepen in plaats van jaargroepen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding en leerkrachten.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 1 keer in de 6 weken. De agenda van deze vergaderingen hangt altijd op het mededelingenbord naast de ingang. Als er zaken zijn die uw interesse hebben, kunt u de vergadering bijwonen.
Meer informatie over de M.R. kunt u krijgen bij de M.R. leden of de directie.

Inspraak:
Ook als u niet in de medezeggenschapsraad zit, kunt u toch inspraak hebben op het schoolgebeuren. Heeft u een leuk idee of heeft u iets waar u het niet mee eens bent, dan gaat u naar één van de M.R.-leden.